POLSKA 10:31 3 czerwca 2020

Walne zgromadzenie akcjonariuszy TV Republika [25.06.2020]

Telewizja Republika
Telewizja Republika S.A. z siedzibą w Warszawie: 01-030 Warszawa, ul. Pawia 55, KRS nr 0000446368, o kapitale zakładowym 5308478,00 zł, opłaconym w całości, NIP 1080014156, REGON: 146432210 niniejszym zwołuje na dzień 25 czerwca 2020 r., na godz. 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.        

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

7. Zmiana statutu Spółki poprzez:

a) po § 12 dopisanie  § 12a w brzmieniu:

㤠12a

1. W przypadku znacznego uszkodzenia lub utraty albo też innych okoliczności uzasadniających potrzebę wymiany dokumentów akcji, wydanych przez Spółkę, takich jak wydanie akcji nieważnej lub o błędnej treści, Spółka wydaje uprawnionemu duplikat zniszczonych lub utraconych dokumentów akcji, po umorzeniu zniszczonych lub utraconych akcji. 

2. Ustala się następującą procedurę umarzania w celu odtworzenia zniszczonych lub utraconych dokumentów akcji wydawanych przez Spółkę:

1) Akcjonariusz ma prawo zwrócenia się z wnioskiem do Spółki o wydanie duplikatu dokumentu akcji, który uległ zniszczeniu lub został utracony. Akcjonariusz powinien wskazać, że jest uprawniony do uzyskania duplikatu tego dokumentu. 

2) Po otrzymaniu wniosku, dotyczącego utraty lub zniszczenia akcji, Spółka ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wezwanie, aby posiadacz lub inne osoby roszczące sobie prawa do zniszczonych lub utraconych akcji okazały je Spółce przed upływem miesiąca od daty ogłoszenia lub też przeciwko ich umorzeniu zgłosiły umotywowany sprzeciw. 

3) Jeżeli żądanie umorzenia dokumentu akcji imiennej zostało zgłoszone przez podmiot, który nie jest wpisany do księgi akcyjnej jako właściciel akcji, przed ogłoszeniem wezwania Spółka wezwie listem poleconym wpisanego do księgi akcyjnej właściciela aby w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania wezwania złożył oświadczenie co do żądania umorzenia akcji. 

4) Jeżeli w ciągu wyżej określonych terminów nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji, ani nie zgłosi sprzeciwu, Spółka umorzy dokument akcji i wyda duplikat.”;

b) po § 13 dopisanie  § 13a w brzmieniu:

㤠13a.

Wszelkie koszty zmiany informacji o akcjonariuszu podlegające odnotowaniu w domu maklerskim ponosi akcjonariusz nabywający akcje lub którego dotyczy wpis. Nie dotyczy to pierwotnego zgłoszenia zdematerializowanych akcji do domu maklerskiego, chyba że Zarząd zwolni akcjonariusza od ponoszenia tego obowiązku.”

c) oraz § 13b w brzmieniu: 

㤠13b

Zarząd Spółki może zdecydować o samodzielnym wypłacaniu dywidendy bez pośrednictwa domu maklerskiego.”

8. Przedstawienie i rozpatrzenie:       

1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku;         

2) sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok;

3) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za 2019 rok.

9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019; sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019; wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok 2019.

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.;

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.;

3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.;

4) pokrycia straty Spółki wykazanej za 2019 r.;

5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.;

6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działania Spółki w razie sytuacji zajścia przesłanek z art. 397 k.s.h.

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.       

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Pawiej 55.

obraz_167_670

obraz_168_670

Telewizja Republika

Źródło: Telewizja Republika

Wczytuję komentarze...
OSTATNIE
NAJPOPULARNIEJSZE